Skip Navigation

regelementen en bestuur

Zoals bij een goed georganiseerde vereniging gebruikelijk, kent ook het KZK een reglement, voor het laatst vastgesteld in 1998, waarin de voorwaarden voor organisatie en werkwijze zijn vastgelegd.
Op grond van een der artikelen in dit reglement vindt eenmaal per jaar een algemene vergadering plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het in het voorgaande jaar gevoerde beleid en voorstellen doet voor activiteiten in het komende.
Het bestuur bestaat uit drie personen: voorzitter, secretaris, penningmeester.
Zittingsduur, aftreden en verkiezing van bestuursleden zijn in het reglement geregeld.
Het KZK kent ook een muziekcommissie, waarvan samenstelling en werkwijze eveneens in een in 1992 vastgesteld reglement zijn geregeld. De werkzaamheden van deze commissie komen in het kort neer op de samenstelling van het repertoire en de invulling van het programma voor de uitvoeringen in een bepaalde periode.
De leden van het koor betalen contributie. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

 
 
« ga terug|print